برای تهیه بلیت های تکی فیلم های جشنواره جهانی فجر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://cinematicket.org/?p=fajriff

 

Selection 1 (Charsou)
LITTLE TITO AND THE ALIENS
(تیتوی کوچک و بیگانه ها)
BEYOND WORDS
(ورای کلمات)
Forty seven
(چهل و هفت)
MIRACLE
(معجزه)
LIFE GUIDANCE
(راهنمای زندگی)
Sly
( مارموز)
A CALL TO FATHER
(تلفنی به پدر)
Walking On String
(راه رفتن روی سیم)
THE RISE AND FALL OF A SMALL FILM COMPANY
(ظهور و سقوط یک شرکت کوچک فیلمسازی)
Magic Lantern 1 (Charsou)
A Bigger Game
(گرگ بازی)
IT'S THE LAW!
(قانون میگه!)
EDDIE
(ادی)
Cypress Under Water
(سرو زیر آب)
Sly
( مارموز)
THE THIRD MURDER
SONG OF GRANITE
SPARRING
(حریف تمرینی)
Silver Simorgh Screening
(فیلم برگزیده)
Magic Lantern 2 (Charsou)
KHENNAS
BEYOND THE CLOUDS
(آن سوی ابرها)
MRS HYDE
(خانم هاید)
ISOLANI
(پیاده‌ی شطرنج)
THE WHISKEY BANDIT
The Laplace's Demon
(جبر لاپلاس)
GRAIN
(دانه)
A GENERATION
(نسل)
Golden Simorgh Screening
(فیلم برگزیده)
Magic Lantern 2" (Charsou)
The Laplace's Demon
(جبر لاپلاس)
THE WHISKEY BANDIT
ISOLANI
(پیاده‌ی شطرنج)
Dressage
(درساژ)
MRS HYDE
(خانم هاید)
KHENNAS
GIANT
(غول)
Yeva
(یه وا)
Silver Simorgh Screening
(فیلم برگزیده)
International Competition 1 (Charsou)
Red Flowers and Green Leaves
(گل‌های سرخ و برگ‌های سبز)
NIGHT ACCIDENT
(حادثه شبانه)
SONG OF GRANITE
HATTRICK
(هت‌تریک)
The Lost Strait
(تنگه ابوقریب)
The Silent Revolution
(انقلاب خاموش)
LITTLE TITO AND THE ALIENS
(تیتوی کوچک و بیگانه ها)
BEYOND WORDS
(ورای کلمات)
LIFE GUIDANCE
(راهنمای زندگی)
International Competition 1" (Charsou)
SONG OF GRANITE
HATTRICK
(هت‌تریک)
The Silent Revolution
(انقلاب خاموش)
NIGHT ACCIDENT
(حادثه شبانه)
GRAIN
(دانه)
Forty seven
(چهل و هفت)
Red Flowers and Green Leaves
(گل‌های سرخ و برگ‌های سبز)
AGA
(آگا)
Finding Farideh
(در جستجوی فریده)
International Competition 2 (Charsou)
AGA
(آگا)
Forty seven
(چهل و هفت)
The Lost Strait
(تنگه ابوقریب)
DOVLATOV
(دولاتوف)
BEYOND THE CLOUDS
(آن سوی ابرها)
THE MINER
(معدنچی)
LITTLE WHITE LIE
(دروغ مصلحتی کوچک)
SPARRING
(حریف تمرینی)
Walking On String
(راه رفتن روی سیم)
International Competition 2" (Charsou)
DOVLATOV
(دولاتوف)
LITTLE WHITE LIE
(دروغ مصلحتی کوچک)
BEYOND THE CLOUDS
(آن سوی ابرها)
AGA
(آگا)
A Bigger Game
(گرگ بازی)
A CALL TO FATHER
(تلفنی به پدر)
The Lost Strait
(تنگه ابوقریب)
Cypress Under Water
(سرو زیر آب)
A SORT OF FAMILY
(نوعی از خانواده)
Classics Selection (Charsou)
THE RISE AND FALL OF A SMALL FILM COMPANY
(ظهور و سقوط یک شرکت کوچک فیلمسازی)
A GENERATION
(نسل)
THE ASSASSIN OF TSAR
(قاتل تزار)
The Survivor
(بازمانده)
GATE OF HELL
(دروازه جهنم)
ADELA HAS NOT HAD SUPPER YET
(آدلا هنوز شام نخورده)
PICNIC AT HANGING ROCK
(پیک‌نیک در هنگینگ راک)
AMIRKABIR
(امیرکبیر)
A TOUCH OF ZEN
(نشانی از ذن)
IRANIAN FILMS SELECTION (Felestin)
WAKING ON STRING( راه رفتن روی سیم)
PATIO( پاتیو)
DERESSAGE( درساژ)
SLY( مارموز)
ASTIGMATISM( آستیگمات)
AMIRKABIR( امیرکبیر)
FORTY SEVEN( 47)
A BIGGER GAME( گرگ بازی)
HATTRICK( هتریک)
FESTIVAL SELECTION FILMS (Felestin)
MARCLE
THE LAPLACE DEMON (جبر لاپلاس)
LITTLE WHITE LIE ( دروغ مصلحتی کوچک)
DIRECTIONS
LITTLE TITO ANDE THE ALIENS (تیتوی کوچک و بیگانه ها)
NEVER LEAVE ME ( هیچوقت مرا ترک نکن)
THE MINER
ONCE UPON A TIME IN NOVEMBER
CENTAUR
RESTORED CLASSICS (Felestin)
A GENERATION (نسل)
ADELA HAS NOT HAD SUPPER YET
GATE OF HELL (دروازه جهنم)
PICNIC AT HANGNG ROCK
THE ASSASSIN OF TSAR
THE RISE AND FALL OF A SMALL COMPANY
AMIRKABIR(امیرکبیر)
DOCS FOCUS (Felestin)
THE SEA STARES AT US FROM AFAR
HOUSE OF SUN
BLUE
A MARRIAGE STORY
SEA SORROW
FINDING FARIDEH
ELDORADO
KHADIJE SAGHAFI
EASTERN VISTA& BROKEN OLIVES (Felestin)
GHOST HUNTING
NAILA AND THE UPRISING
THE JOURNEY
THE GUEST
THE POETESS
WRITING ON SNOW
THE SURVIVOR
THE RAIN OF HOMS